Persamaan Flyback Fcm 20b061n

persamaan flyback fcm 20b061n
Flyback FTK-21R011UN

H_B+110_GND_180_NC_HT_NC_ABL_12_-12

Digunakan pada TV : POLYTRON

Persamaan : JF0601-19577, FCM-20B061N

Flyback BSC25-09N30D

H1_H_H2_B+110_H3_H4_GND_HT_ABL_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

Digunakan pada TV : CHINA BRAND

Persamaan : BSC24-014001D, BSC25-N0321, BSC25-N1534, BSC25-N1634, BSC25-Z1003, BSC25-Z2705, BSC25-Z2706,
BSC25-N0313, BSC25-F1125A, BSC24-01N4001M, BSC24-01N4009G, BSC25-3604TA, BSC25-Z2302, BSC25-03DF, BSC25-1194,
BSC27-5B027, BSC29-0213A

Flyback 6174V-6002U

H_180_B+110_GND_NC_24_NC_ABL_HT_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

Digunakan pada TV : LG

Persamaan : 6174V-6006V, 6174V-8005C

Flyback BSC25- N0302ER

H_B+110_NC_AFC_GND_HT_ABL_NP_180

Digunakan pada TV : CHINA BRAND
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

Persamaan : BSC22-0106, BSC25-05N1418, BSC25-05N2135C, BSC25-3504V, BSC25-N0112

Flyback FA143WJ

H_B+130_GND_24_16_AFC_185_GND_HT_ABL

Digunakan pada TV : SHARP

Persamaan : BSC25-0216F, FA135WJZZ
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n

BSC25-T1010A (Wansonic)

TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GND_HT_ABL_180V

BSC-60T (Changhong 14 inch)

180V_COL_AFC_B+130V_NC_NC_ACL_GND_NC_HT

BSC 65 (Changhong 21 inch)
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

COL_185V_B+_GND_NC_NC_AFC_HT_GND_ABL

BSC25-Z603F (Huijia 14-21 inch)
BSC27-Z603F (Huijia 14-21 inch)
BSC26-Z603N
BSC-Z1003B

TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GND_HT_ABL_180V

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
BSC26-N2121 (E)

COL_180V_B+_GND_12V_26V_NC_ABL_HT_AFC

BSC22-01-06
BSC25-48
BSC25-4803
BSC24-01N362

COL_B+_NC_AFC_GND_HT_ABL_NC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

MC-FBC-015
LCE CF0845

COL_B+_GND_AFC_185V_HT_25V_15V_GND_ABL

K 148 TC

COL_180V_B+_GND_AFC_16V_ABL_HT_NC_NC

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
JF 9501-1206

COL_B+_180V_16V_25V_HT_GND_ABL_AFC_NC

FUY-20C009 (Akari)

COL_180V_B+_GND_NC_24V_NC_ABL_HT_AFC

FTK_14A004P (Samsung)

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+125V_ABL_NC_GND_180V_24V_HT_AFC_16,5V

TFB 4125 DY (Toshiba)
TFB 4125 HY

COL_B+_180V_GND_NC_25V_12V_ABL_HT_AFC

FSV-20A001
FCK-14A033
FSV-14A001
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

COL_B+125V_ABL_NC_GND_185V_48V_HT_NC_16,5V

FSA 16012M
DCF 20077A
DCF 1577

COL_B+_AFC_BOOST-UP_16,5V_ABL_25V_GND_185V_HT

FCM-20B061N (POLYTRON)
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
JF061-19577 (POLYTRON)

COL_B+_GND_185V_NC_HT_NC_ABL_+12V_-12V

FK 1411L01
FCM 14A025

COL_BOOST-UP_ABL_B+_GND_180V_24V_HT_AFC_16,5V

FCK 14A006
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
FCM 2015HE
FCM 14032

C0L_B+_ABL_24V_HT_16V_180V_GND_NC_AFC

FCG 2045 BL

AFC_16,5V_HT_BOOST-UP_B+83V_GND_NC_COL_ABL_175V_24V

F 0101KM-SA
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
F 0141 PE-M

COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL

6174-6040 C (LG)

COL_185V_B+_GND_-14V_+14V_GND_ABL_HT_AFC

154-064P
154-177B
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
FCK-14B047

COL_180V_B+_GND_16V_24V_40V_ABL_HT_AFC

154 189H
154 277C
FCM 20B027

COL_B+_180V_16V_24V_HT_GND_ABL_AFC_NC

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
154-132A
154-132C

COL_40V_16,5V_HT_GND_B+_180V_GND_ABL_40V

8-598-858-00
8-598-811

COL_B+_200V_HT_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
AKARI/FUJITEC CHINA

14″ BSC22-01N401
20″ BSC24-01N40T
14″ BSC25-1194
21″ BSC25-4803T
14″ BSC22-2007 (B+125V)
20″ BSC25-N0803

COL_B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_NC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

AKIRA

14″ JF0501-1901
21″ BSC23-N0114

COL_B+115V_GND_185V_HT_ABL_GND_16V_NC_24V

AKIRA VERT +14V DAN -14V

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
21″ JF0501-19959
21″BSC25-0234A
BSC25-4004A
BSC25-N 0103
BSC24-01N4004U

COL_B+115V_+14V_-14V_GND_HT_AFC_ABL_NC_185V

AKIRA CT-29TK9AE

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
JF0501-2202

COL_B+125V_AFC/NC_-12V_+12V_GND_HT_ABL_GND_180V

AKIRA SLIM 29″

BSC29-N2477

COL_180V_B+130V_GND_NC(14V)_25V_NC(GND)_ABL_HT_INNER

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
AKIRA/FUJITEC

21″ BSC25-05N2135H
21″ BSC25-N0379
21″ BSC25 3604V

COL-B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_180V

BSC22-68F03
BSC25-N0449
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

COL_B+115V_24V_AFC_GND_HT_ABL_180V

ASATRON SLIM

21″ BSC25-N1089D

COL_B+115V_+17V_AFC_GND_HT_ABL_NC_180V_-17V

AIWA 14″/20″
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

84-L83-606-01
FTK 14B011

COL_B+115V_24V_GND_185V_HT_ABL_GND_AFC_12V

DETRON

14″ 154-164F
20″ 154-165D
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
20″ JF0501-1212

24V_14V_B+115V_HT_AFC_ABL_GND_185V_NC_COL

SHARP

14″ F0067PE
20″ F0069PE

COL_B+115V_24V_16V_NC_AFC_GND_HT_185V_ABL
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

21″ F0147PE

COL_B+115V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL

14″ F0193
21″ F0194

COL_B+115V_GND_40V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
SHARP PICOLLO

14″ BSC26-2631S
14″ FA060WJ-SA
21″ JF0501-32601
21″ FA071WJ-A
21″ BSC25-0232A
21″ FA104WJZZ

COL_B+125V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

29″ FA100WJ
29″ FA116WJ

COL_B+125V_GND_NC_+14V_-14V_180V_GND_HT_ABL

GOLDSTAR / LG / AKARI / INTEL

154-177B
154-064P
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
6174-8004A (KADANG 12V/16V TIDAK ADA)
6174Z-6040X
MF6549

COL_185V_B+115V_GND_16V_24V_40V_ABL_HT_AFC

6174Z-6040C (LG TURBO SWING 21″)

COL_185V_B+115V_GND_-14V_+14V_NC_ABL_HT_AFC

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
154-177E

COL_185V_B+90V_BOOST-UP_25V_12V_GND_ABL_HT_AFC

JVC

21″ BSC25-0262

COL_B+115V_AFC_NC_24V_GND_HT_ABL_185V_GND

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
JVC AV20NX

21″ JF0501-3241
21″ QQ189-001

COL_B+115V_AFC_-12V_+12V_GND_HT_ABL_185V_GND

FUJITEC LAMA

BSC22-231H
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
JF0501-1903
FCM14A032
KFS 60844

COL_B+115V_180V_16V_24V_HT_GND_ABL_AFC_NC

HITACHI FUJIAN

BSC25-0820

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+115V_NC_NC_25V_12V_ABL_HT_GND_180V

PANASONIC

TLF 14695F / ALPHA GOLD
TLF 15610 F
TLF 15611 F
KFS60844

COL_B+_GND_PS SINK -_25V_HT_185V_ABL_NC_PS SINK +
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n

20″ TLF 4N052

COL_B+115V_NC_24V_HT_180V_GND_GND (R2W 1 OHM)_16V_ABL

ZTF N82014B

COL_B+140V_NC_+16V_GND_HT_GND_ABL_-16V_180V

21″ G4GAM3F2
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

COL_B+90V_180V_NC_NC_NC_NC_ABL_GND_HT

SANSUI

JF0501-1206
JF0501-1204

COL_B+115V_185V_16V_24V_HT_GND_ABL_AFC_NC

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
LG

20″ 6174-6006E

COL_185V_B+115V_GND_-14V_+14V_NC_ABL_HT_AFC

21″ 6174V-6006H (FLAT & SUPER SLIM)
21″ BSC24-3366J (SUPER SLIM)

COL_185V_B+115V_GND_NC_24V_NC_ABL_HT_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

29″ 6174Z-5003A
29″ BSC28-N2334

COL_B+115V_+14V_-14V_200V_GND_NC_28V_ABL_HT

LG ULTRA SLIM

21″ BSC25-N0363
29″ BSC26-N2138
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

COL_B+115V_+14V_-14V_200V (VIDEO)_GND_INNER_26V_ABL_HT

LG SUPER SLIM

6174913002A
BSC24-3366J

COL_185V_B+115V_GND_NC_24V_NC_ABL_HT_AFC

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
TOSHIBA

14″ TFB 4067 BD
20″ TFB 4122 BD
20″ TFB 4122HY
21″ TFB 4125 CH
21″ TFB 4213AG (FLAT)
29″ TFB 4086A

COL_B+115V_185V_GND_NC_24V_12V_ABL_HT_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n

POLYTRON / DIGITEC

20″ FCM 20 B 061N
21″ JF0501-19577
21″ JF0501-19584

COL_B+115V_GND_NC_185V_HT_NC_ABL_+12V_-12V

21″ JF0501-195913
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
21″ FTK-21R011UN

COL_B+115V_GND_185V_NC_HT_25V_BCL_12V_AFC

POLYTRON LAMA

14″ FCK 14A006
20″ FCM2015H
20″ FTK21R002

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
NC_NC_GND_185V_16V_HT_24V_ABL_B+115V_COL

SAMSUNG

FSV 14A004
FSV 14A001
FSV 20A001

16,5V_AFC_HT_24V/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
FOK 14A001
FSV 14A004C
FSV 14A004H
FSA 38031M
FSA 173 B
AA26-002101

+16,5V_24V_HT_-16,5V_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL

14″/21″ FOK 14B001 (FLAT)
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

COL_NC_B+123V_NC_200V_GND_HT_-16.5V_+16,5V_ABL

TV CHINA

BSC25-Z603F
BSC25-4813A
BSC25-N1003A
BSC25-N0608

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
TP1_COL_TP2_B+115V_TP3_TP4_GND_HT_ABL_NC(180V)

BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-F1125A

TP1_COL_TP2_B+115V_TP3_TP4_GND_HT_ABL_AFC

TV CHINA

BSC25-2004PR

COL_B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_NC_TP1_TP2

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC24-01N4014K
BSC25-T1010A

TP1_COL_TP2_B+115V_TP3_TP4_GND_HT_ABL_180V

DIAMOND (TV CHINA)

BSC24-2231HC

COL_B+115V_40V_14V_GND_AFC_ABL_HT_180V_NC
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

SANYO

21″ L 40 B 15300
21″ L 40 B 17100
21″ JF0501-32639 (SANYO SLIM)

COL_B+115V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_HT_GND

SANYO SLIM FLAT 29″
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n

BSC26-2629S PART NO : 1LB4L40B07500
BSC26-2670S PART NO : 1LB4L40808000 (FLAT)

COL_B+140V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_HT_GND

TCL

21″ BSC25-0299D
21″ BSC25-0273F
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
21″ BSC25-0284C
21″ JF0501-1914V1
BSC25-0231
BSC25-0211
BSC 66G (124-3810)
JF0501-1909A
JF0501-1214

185V_COL_AFC_B+115V_12V_24V_ABL_GND_NC_HT

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
21″ BSC25-0252S

COL_B+_NC_NC_NC_AFC_GND_ABL_200V_HT

TV CHINA

29″ BSC26-3606A

COL_B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_TP1_TP2_TP3

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
29″ BSC28-N2329
29″ BSC29-T6018N

COL_TP2_B+115V_GND_185V_NC_NC_ABL_HT_AFC

29″ BSC26-N0670
29″ BSC27-KLX29

TP1_COL_TP2_B+_NC_TP3_GND_HT_ABL_180V

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
TV SAMSUNG

29″ FUH29A001 (B+135V_
29″ JF0501-91911 (B+125V)
29″ FQH29A003 (B+125V) SLIM
21″ FQH21A004 (B+120V/125V)
BSC25-0217G
AA26-00305A
FUH29A001B (S)

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_HT_-16,5V_+16,5V_ABL

KONKA

14″ BSC25-2023S
14″ BSC25-0106
21″ BSC25-2666S
21″ BSC25-0111

COL_185V_B+115V_GND_AFC_14V_ABL_HT_NC_NC
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

21″ BSC25-0146

COL_185V_B+115V_GND_NC_NC_ABL_HT_GND_AFC

SONY

8-598-858-00
8-598-831-00
8-598-811
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
1-453-284-11

COL_B+_200V_HT_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL

SONY TRINITRON

29″ 1-439-423-32

H1_H2_180V_B+_COL_14V_ABL_NC_26V_NC_GND

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
RCA

14″ 6174Z-8006A

B+110V_COL_6,5V_GND HT_HT_ABL_-12V_GND_180V_+12V

PHILIP

29″ JF0501-9185
BSC25-N2319
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-N2911

COL_B+125V_180V_AFC_HT_8V_12V_ABL_45V_GND

SANKEN

21″ BSC24-01N4004U
JF0501-19959
BSC25-0235A
BSC25-N0103
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

COL_B+115V_+14V_-14V_GND_HT_AFC_ABL_NC_180V

Data trafo flyback : FTK-21R011UN
Pin out : H_B+110_GND_180_NC_HT_NC_ABL_12_-12
Digunakan pada tv : Polytron
Persamaan : JF0601-19577, FCM-20B061N

Data trafo flyback : BSC25-09N30D
Pin out : H1_H_H2_B+110_H3_H4_GND_HT_ABL_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
Digunakan pada tv : China Brand
Persamaan : BSC24-014001D, BSC25-N0321, BSC25-N1534, BSC25-N1634, BSC25-Z1003, BSC25-Z2705, BSC25-Z2706, BSC25-N0313, BSC25-F1125A, BSC24-01N4001M, BSC24-01N4009G, BSC25-3604TA, BSC25-Z2302, BSC25-03DF, BSC25-1194, BSC25-1003B, BSC27-5B027, BSC29-0213A

Data trafo flyback : 6174V-6002U
Pin out : H_180_B+110_GND_NC_24_NC_ABL_HT_AFC
Digunakan pada tv : LG
Persamaan : 6174V-6006V, 6174V-8005C

Data trafo flyback : BSC25-N0302ER
Pin out : H_B+110_NC_AFC_GND_HT_ABL_NP_180
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
Digunakan pada tv : China Brand
Persamaan : BSC22-0106, BSC25-05N1418, BSC25-05N2135C, BSC25-3504V, BSC25-N0112

Data trafo flyback : 6174V-8005C
Pin out : H_180_B+110_GND_NC_24_NC_ABL_HT_AFC
Digunakan pada tv : LG
Persamaan : 6174V-6006V, 6174V-6002U

Data trafo flyback : FA143WJ
Pin out : H_B+130_GND_24_16_AFC_185_GND_HT_ABL
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : BSC25-0216F, FA135WJZZ

Data trafo flyback : FA135WJZZ
Pin out : H_B+130_GND_24_NC_AFC_185_GND_HT_ABL
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : BSC25-0216F, FA143WJ

Data trafo flyback : BSC25-0216F
Pin out : H_B+130_GND_24_NC_AFC_185_GND_HT_ABL
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : FA135WJZZ, FA143WJ
Catatan : Pada chasis urutan kaki terbalik

Data trafo flyback : F0229PE
Pin out : H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : FA061WJ-SA, BSC21-2037S, BSC21-2647S, BSC21-2651S, FA011WJB

Data trafo flyback : FUY20B009
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
Pin out : H_180_B+110_GND_12_24_40_ABL_HT_AFC
Digunakan pada tv : Akari
Persamaan : 154-177B, 154-064P, FCK-14B047, JF0501-1206, JF0501-91802, 154-374A, 6174V-6238L, FCM20B058, FCM14047, FCM20B009, 6174V-6006D, 6174Z-8003A, 6174Z-8004R

Data trafo flyback : BSC26-N2119
Pin out :H_180_B+110_GND_NC_24_GND_ABL_HT_AFC
Digunakan pada tv : LG
Persamaan : TFB4122BD, TFB4125CH, 6174V-6002G

Data trafo flyback : 6174V-6002G
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
Pin out : H_180_B+110_GND_NC_24_GND_ABL_HT_AFC
Digunakan pada tv : LG
Persamaan : TFB4122BD, TFB4125CH, BSC26-N2119
Catatan : LG Chasis MC-994A

Data trafo flyback : BSC25-N0112
Pin out : H_B+110_NC_AFC_GND_HT_ABL_NP_180_NP
Digunakan pada tv : China Brand
Persamaan : BSC22-0106, BSC25-05N1418, BSC25-05N2135C, BSC25-3504V, BSC25-0302ER

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
Data trafo flyback : FA011WJB
Pin out : H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : FA061WJ-SA, BSC21-2037S, BSC21-2647S, BSC21-2651S, F0229PE

Data trafo flyback : BSC21-2651S
Pin out : H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : FA061WJ-SA, BSC21-2037S, BSC21-2647S, FA011WJB, F0119PE

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
Data trafo flyback : BSC21-2647S
Pin out : H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL
Digunakan pada tv : Sharp
Persamaan : FA061WJ-SA, BSC21-2037S, BSC21-2651S, FA011WJB, FO229PE

FSV 14A001(Samsung)
FSV 20A001
FCK 14A033
FCV 20A001
16,5V_NC_H_46V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

154-064P(Goldstar)
154-177B
FCK 14B047(Akari)
COL_185V_B+_GROUND_16V_24V_40V_ABL_H_AFC

154-064G(Goldstar)
154-177E
COL_180V_92V_125VBOOST_24V_12V_GROUND_ABL_H_AFC

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
FCM 14A025(Samsung, Blaupunkt)
FCM 1411L01
16,5V_AFC_H_24V_180V_GROUND_B+90V_ABL_125VBOOST_COL

DCF 1577(Daewoo, Mitsuba)
DCF 2077
FSA 16012M
COL_B+_AFC_125VBOOST_16,5V_ABL_24V_GROUND_180V_H

FTK 14B011(Aiwa)
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+_25V_GROUND_180V_H_ABL_GROUND_AFC_15V

FCK1411E10A (Etron)
190V_COL_NC_B+_NC_24V_ABL_GROUND_15V_H

JF0208-0208C (Solitron)
COL_B+_GROUND_185V_H_ABL_GROUND_15V_AFC_24V

JF0208-0210B (Sansui)
JF0501-0501
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+_180V_14V_24V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

FCM 14B014N(Polytron, Digitec)
FCM 20B061N
JF0601-19577
COL_B+_GROUND_200V_NC_H_NC_ABL+12v_-12v

JF0501-1206 (Sansui)
COL_B+_180V_16V_25V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
L40B17100(Sanyo)
COL_B+_NC_180V_AFC_GROUND_ABL_NC_H_GROUND

L40B09000(Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_16V_NC_180V

L40B05500(Sanyo)
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_GROUND_NC_NC_ABL

L40B09001(Sanyo)
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_NC_NC_180V

6174Z-6040C(LG)
BSC23-N0107
COL_185V_B+_GROUND_-14V_+14V_GROUND_ABL_H_AFC

BSC 24-08B(Tv China)
BSC24-01N362
BSC 25-4803
BSC25-N1616
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC 25-0106
BSC 24-09G
COL_B+_NC_AFC_GROUND_H_ABL_NC

BSC25-T1010A (Tv China)
BSC24-01N4014K
BSC25-09N21A
BSC25-09N20E
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GROUND_H_ABL_180V

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
BSC 60HZ(Changhong)
COL_B+_190V_GROUND_11V_16V_45V_ABL_H_AFC

BSC24-2231HC (Panda)
COL_B+_46V_16V_GROUND_AFC_ABL_H_180V_NC

BSC 65A(Changhong)
COL_B+_190V_GROUND_NC_NC_14,5V_ABL_H_AFC

TFB 4067BD(Toshiba)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
TFB 4125CH
TFB4122HY/ES/CS/DY
BSC23-N0102
COL_B+_185V_GROUND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC

FCK 14A028(fuji electric)
NC_B+_14V_24V_H_GROUND_ABL_180V_B+_COL

154-189C (Fuji Electric)
154-277C
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
FCM 20B027
COL_B+_180V_14V_22V_H_GROUND_ABL_AFC_NC

FUY 20C009(Akari)
COL_180V_B+_GROUND_NC_24V_NC_ABL_H_AFC

FCK 14A006(Digitec, Polytron, OK)
FCM 2015HE
FCM 14A032
KFS 60844A
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
NC_NC_GROUND_185V_15V_H_24V_ABL_B+_COL

154-138K(Etron)
154-182H
190V_NC_COL_AFC_B+_43V_ABL_GROUND_12V_H

CF 0801(Fujitec)
COL_B+180V_15V_24V_H_GROUND_ABL_NC_NC

CF 0854 (Fuji Electric, Siera)
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
CF 0582
COL_B+_GROUND_AFC_185V_H_25V_15V_GROUND_ABL

FSA 28027M(Fuji Electric)
COL_NC_NC_123V_12V_ABL_25V_GROUND_185V_H

BSC24-01N4009A (Tv China)
COL_NC_B+_GROUND_NC_TEP_NC_ABL_H_AFC

BSC22-2314H (Fujitec)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+_180V_15V_24V_AFC_GROUND_ABL_NC_NC

BSC22-01N40J (Tv China)
COL_180V_115V_GROUND_22V_16V_ABL_H_NC_NC

F 0193PEN1-SA (Sharp)
F 0194PEN1-SA
COL_B+_GROUND_42V_12V_AFC_185V_GROUND_H_ABL
(cat: teg12v pada FBT F0194= 16V)

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
F 0042PE-M(Sharp)
15V_COL_24V_B+_ABL_AFC_GROUND_NC_180V_H

F 0063PE-M(Sharp)
F 0067PE-M
COL_B+_24V_12V_NC_AFC_GROUND_H_185V_ABL

F 0102KM-SA(Sharp)
COL_B+_GROUND_24V_14V_AFC_180V_GROUND_H_ABL

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
FA 060WJ-SA(Sharp)
COL_B+_GROUND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GROUND_H_ABL

FA 061WJ-SA(Sharp)
COL_(B+130V)_GROUND_24V_12V_AFC_185V_GROUND_H_ABL

FA 113WJ-B(Sharp)
COL_B+_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL

FA 122WJ-B(Sharp)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
COL_(B+130V)_GROUND_24V_NC_AFC_180V_GROUND_H_ABL

FTK 14A004P(Samsung)
16,5V_AFC_H_24V_180V_GROUND_NC_ABL_(B+125V)_COL

154-279C(Fuji Electric)
COL_(B+135V)_200V_GROUND_GROUND_25V_16V_ABL_H_NC

BSC25-N0363 (LG 21FU6RL/Pearl Black)
COL_180V_B+_GROUND_INNER_26V_NC_ABL_H_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

8-598-858-00(Sony)
8-598-11
COL_B+_200V_H_GROUND_-16,5V_GROUND_+16,5V_NC_ABL

QQH0132-001(JVC AV-1438)
COL_B+_40V_NC_25V_GROUND_H_ABL_180V_GROUND

JF0501-19539 (Polytron MX5262RF/Zepelin)
COL_B+_GROUND_185V_NC_H_25V_ABL_12V_Hpulse
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

BSC25-1194D030 (SANKEN)
FSV 20A099
16,5V_24V_H_46V_180V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

FTK14A004F(S) (SAMSUNG)
16,5V_24V_H_-16,5V_185V_GROUND_NC_ABL_B+125V_COL

8-597-041-20(SONY KV-LS21M61)
COL_B+_200V_H_GROUND_(-13V)_GROUND_(+13V)_NC_ABL
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n

FUH 29VH04(POLYTRON PS30UV25BM) U-SLIM
COL_B+(135)_GROUND_185V_NC_H_BCL_+12V_-12V

JF0501-32611(SANYO CG21SF1T) FLAT 21
COL_B+(125)_NC_185V_AFC_ABL_ABL_NC_H_GROUND

FTK-21R011UN (POLYTRON)
JF0601-19577
FCM-20B061N
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
H_B+110_GND_180_NC_HT_NC_ABL_12_-12

BSC25-09N30D (CHINA BRAND)
BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-N0313
BSC24-01N4001M
BSC24-01N4009G
BSC25-3604TA
BSC25-Z2302
BSC25-03DF
BSC25-1194,
BSC27-5B027
BSC29-0213A
H1_H_H2_B+110_H3_H4_GND_HT_ABL_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

6174V-6002U (LG)
6174V-6006V
6174V-8005C
H_180_B+110_GND_NC_24_NC_ABL_HT_AFC

BSC25- N0302ER (CHINA BRAND)
BSC22-0106
BSC25-05N1418
BSC25-05N2135C
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-3504V
BSC25-N0112
H_B+110_NC_AFC_GND_HT_ABL_NP_180

FA143WJ (SHARP)
BSC25-0216F
FA135WJZZ
H_B+130_GND_24_16_AFC_185_GND_HT_ABL

BSC25-T1010A (Wansonic)
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GND_HT_ABL_180V

BSC-60T (Changhong 14 inch)
180V_COL_AFC_B+130V_NC_NC_ACL_GND_NC_HT

BSC 65 (Changhong 21 inch)
COL_185V_B+_GND_NC_NC_AFC_HT_GND_ABL

BSC25-Z603F (Huijia 14-21 inch)
BSC27-Z603F (Huijia 14-21 inch)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
BSC26-Z603N
BSC-Z1003B
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GND_HT_ABL_180V

BSC26-N2121 (E)
COL_180V_B+_GND_12V_26V_NC_ABL_HT_AFC

BSC22-01-06
BSC25-48
BSC25-4803
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
BSC24-01N362
COL_B+_NC_AFC_GND_HT_ABL_NC

MC-FBC-015
LCE CF0845
COL_B+_GND_AFC_185V_HT_25V_15V_GND_ABL

K 148 TC
COL_180V_B+_GND_AFC_16V_ABL_HT_NC_N

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
JF9501-1206
COL_B+_180V_16V_25V_HT_GND_ABL_AFC_NC

FUY-20C009 (Akari)
COL_180V_B+_GND_NC_24V_NC_ABL_HT_AFC

FTK14A004P (Samsung)
COL_B+125V_ABL_NC_GND_180V_24V_HT_AFC_16,5V

TFB 4125 DY (Toshiba)
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
TFB 4125 HY
COL_B+_180V_GND_NC_25V_12V_ABL_HT_AFC

FSV-20A001
FCK-14A033
FSV-14A001
COL_B+125V_ABL_NC_GND_185V_48V_HT_NC_16,5V

FSA 16012M
DCF 20077A
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
DCF 1577
COL_B+_AFC_BOOST-UP_16,5V_ABL_25V_GND_185V_HT

FCM-20B061N (POLYTRON)
JF061-19577 (POLYTRON)
COL_B+_GND_185V_NC_HT_NC_ABL_+12V_-12V

FK 1411L01
FCM 14A025
COL_BOOST-UP_ABL_B+_GND_180V_24V_HT_AFC_16,5V
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

FCK 14A006
FCM 2015HE
FCM 14032
C0L_B+_ABL_24V_HT_16V_180V_GND_NC_AFC

FCG 2045 BL
AFC_16,5V_HT_BOOST-UP_B+83V_GND_NC_COL_ABL_175V_24V

F 0101KM-SA
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
F 0141 PE-M
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL

6174-6040 C (LG)
COL_185V_B+_GND_-14V_+14V_GND_ABL_HT_AFC

154-064P
154-177B
FCK-14B047
COL_180V_B+_GND_16V_24V_40V_ABL_HT_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

154 189H
154 277C
FCM 20B02
COL_B+_180V_16V_24V_HT_GND_ABL_AFC_NC

154-132A
154-132C
COL_40V_16,5V_HT_GND_B+_180V_GND_ABL_40V

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
8-598-858-00
8-598-811
COL_B+_200V_HT_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL

14″ BSC22-01N401 (AKARI/FUJITEC CHINA)
20″ BSC24-01N40T
14″ BSC25-1194
21″ BSC25-4803T
14″ BSC22-2007 (B+125V)
20″ BSC25-N0803
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_NC

14″ JF0501-1901
21″ BSC23-N0114
COL_B+115V_GND_185V_HT_ABL_GND_16V_NC_24V

21″ JF0501-19959 (AKIRA )
21″BSC25-0234A
BSC25-4004A
BSC25-N 0103
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC24-01N4004U
COL_B+115V_+14V_-14V_GND_HT_AFC_ABL_NC_185V

JF0501-2202 (AKIRA CT-29TK9AE)
COL_B+125V_AFC/NC_-12V_+12V_GND_HT_ABL_GND_180V

BSC29-N2477 (AKIRA SLIM 29″)
COL_180V_B+130V_GND_NC(14V)_25V_NC(GND)_ABL_HT_INNER

21″ BSC25-05N2135H (AKIRA/FUJITEC)
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
21″ BSC25-N0379
21″ BSC25 3604V
COL-B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_180V

BSC22-68F03
BSC25-N0449
COL_B+115V_24V_AFC_GND_HT_ABL_180V

21″ BSC25-N1089D (ASATRON SLIM)
COL_B+115V_+17V_AFC_GND_HT_ABL_NC_180V_-17V
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

AIWA 14″/20″
84-L83-606-01 (AIWA 14″/20″)
FTK 14B011
COL_B+115V_24V_GND_185V_HT_ABL_GND_AFC_12V

14″ 154-164F (DETRON)
20″ 154-165D
20″ JF0501-1212
24V_14V_B+115V_HT_AFC_ABL_GND_185V_NC_COL
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

14″ F0067PE (SHARP)
20″ F0069PE
COL_B+115V_24V_16V_NC_AFC_GND_HT_185V_AB

21″ F0147PE
COL_B+115V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL

14″ F0193
21″ F0194
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+115V_GND_40V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL

14″ BSC26-2631S (SHARP PICOLLO)
14″ FA060WJ-SA
21″ JF0501-32601
21″ FA071WJ-A
21″ BSC25-0232A
21″ FA104WJZZ
COL_B+125V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL

persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
29″ FA100WJ
29″ FA116WJ
COL_B+125V_GND_NC_+14V_-14V_180V_GND_HT_ABL

154-177B (GOLDSTAR / LG / AKARI / INTEL)
154-064P
6174-8004A (KADANG 12V/16V TIDAK ADA)
6174Z-6040X
MF6549
COL_185V_B+115V_GND_16V_24V_40V_ABL_HT_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

6174Z-6040C (LG TURBO SWING 21″)
COL_185V_B+115V_GND_-14V_+14V_NC_ABL_HT_AFC

154-177E
COL_185V_B+90V_BOOST-UP_25V_12V_GND_ABL_HT_AFC

21″ BSC25-0262 (JVC)
COL_B+115V_AFC_NC_24V_GND_HT_ABL_185V_GND

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
21″ JF0501-3241 (JVC AV20NX)
21″ QQ189-001
COL_B+115V_AFC_-12V_+12V_GND_HT_ABL_185V_GND

BSC22-231H (FUJITEC LAMA)
JF0501-1903
FCM14A032
KFS 60844
COL_B+115V_180V_16V_24V_HT_GND_ABL_AFC_NC

persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-0820 (HITACHI FUJIAN)
COL_B+115V_NC_NC_25V_12V_ABL_HT_GND_180V

TLF 14695F / ALPHA GOLD (HITACHI FUJIAN)
TLF 15610 F
TLF 15611 F
KFS60844
COL_B+_GND_PS SINK -_25V_HT_185V_ABL_NC_PS SINK +

20″ TLF 4N052
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+115V_NC_24V_HT_180V_GND_GND (R2W 1 OHM)_16V_ABL

ZTF N82014B
COL_B+140V_NC_+16V_GND_HT_GND_ABL_-16V_180V

21″ G4GAM3F2
COL_B+90V_180V_NC_NC_NC_NC_ABL_GND_HT

JF0501-1206 (SANSUI)
JF0501-1204
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+115V_185V_16V_24V_HT_GND_ABL_AFC_NC

20″ 6174-6006E (LG)
COL_185V_B+115V_GND_-14V_+14V_NC_ABL_HT_AFC

21″ 6174V-6006H (FLAT & SUPER SLIM)
21″ BSC24-3366J (SUPER SLIM)
COL_185V_B+115V_GND_NC_24V_NC_ABL_HT_AFC

29″ 6174Z-5003A
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
29″ BSC28-N2334
COL_B+115V_+14V_-14V_200V_GND_NC_28V_ABL_HT

21″ BSC25-N0363 (LG ULTRA SLIM)
29″ BSC26-N2138
COL_B+115V_+14V_-14V_200V (VIDEO)_GND_INNER_26V_ABL_HT

6174913002A (LG SUPER SLIM)
BSC24-3366J
COL_185V_B+115V_GND_NC_24V_NC_ABL_HT_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

14″ TFB 4067 BD (TOSHIBA)
20″ TFB 4122 BD
20″ TFB 4122HY
21″ TFB 4125 CH
21″ TFB 4213AG (FLAT)
29″ TFB 4086A
COL_B+115V_185V_GND_NC_24V_12V_ABL_HT_AFC

20″ FCM 20 B 061N (POLYTRON / DIGITEC)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
21″ JF0501-19577
21″ JF0501-19584
COL_B+115V_GND_NC_185V_HT_NC_ABL_+12V_-12V

21″ JF0501-195913
21″ FTK-21R011UN
COL_B+115V_GND_185V_NC_HT_25V_BCL_12V_AFC

14″ FCK 14A006 (POLYTRON / DIGITEC)
20″ FCM2015H
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
20″ FTK21R002
NC_NC_GND_185V_16V_HT_24V_ABL_B+115V_COL

FSV 14A004 (SAMSUNG)
FSV 14A001
FSV 20A001
16,5V_AFC_HT_24V/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL

FOK 14A001
FSV 14A004C
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
FSV 14A004H
FSA 38031M
FSA 173 B
AA26-002101
+16,5V_24V_HT_-16,5V_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL

14″/21″ FOK 14B001 (FLAT)
COL_NC_B+123V_NC_200V_GND_HT_-16.5V_+16,5V_ABL

BSC25-Z603F (TV CHINA)
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-4813A
BSC25-N1003A
BSC25-N0608
TP1_COL_TP2_B+115V_TP3_TP4_GND_HT_ABL_NC(180V)

BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313
BSC25-F1125A
TP1_COL_TP2_B+115V_TP3_TP4_GND_HT_ABL_AFC

BSC25-2004PR (TV CHINA)
COL_B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_NC_TP1_TP2

BSC24-01N4014K
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-T1010A
TP1_COL_TP2_B+115V_TP3_TP4_GND_HT_ABL_180V

BSC24-2231HC (DIAMOND (TV CHINA)
COL_B+115V_40V_14V_GND_AFC_ABL_HT_180V_NC

21″ L 40 B 15300 (SANYO)
21″ L 40 B 17100
21″ JF0501-32639 (SANYO SLIM)
COL_B+115V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_HT_GND
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

BSC26-2629S PART NO : 1LB4L40B07500 (SANYO SLIM FLAT 29″)
BSC26-2670S PART NO : 1LB4L40808000 (FLAT)
COL_B+140V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_HT_GND

21″ BSC25-0299D (TCL)
21″ BSC25-0273F
21″ BSC25-0284C
21″ JF0501-1914V1
BSC25-0231
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-0211
BSC 66G (124-3810)
JF0501-1909A
JF0501-1214
185V_COL_AFC_B+115V_12V_24V_ABL_GND_NC_HT

21″ BSC25-0252S
COL_B+_NC_NC_NC_AFC_GND_ABL_200V_HT

29″ BSC26-3606A (TV CHINA)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
COL_B+115V_NC_AFC_GND_HT_ABL_TP1_TP2_TP3

29″ BSC28-N2329
29″ BSC29-T6018N
COL_TP2_B+115V_GND_185V_NC_NC_ABL_HT_AFC

29″ BSC26-N0670
29″ BSC27-KLX29
TP1_COL_TP2_B+_NC_TP3_GND_HT_ABL_180V

persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
29″ FUH29A001 (B+135V) (SAMSUNG)
29″ JF0501-91911 (B+125V)
29″ FQH29A003 (B+125V) SLIM
21″ FQH21A004 (B+120V/125V)
BSC25-0217G
AA26-00305A
FUH29A001B (S)
COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_HT_-16,5V_+16,5V_ABL

14″ BSC25-2023S (KONKA)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n
14″ BSC25-0106
21″ BSC25-2666S
21″ BSC25-0111
COL_185V_B+115V_GND_AFC_14V_ABL_HT_NC_NC

21″ BSC25-0146
COL_185V_B+115V_GND_NC_NC_ABL_HT_GND_AFC

8-598-858-00 (SONY)
8-598-831-00
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
8-598-811
1-453-284-11
COL_B+_200V_HT_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL

29″ 1-439-423-32 (SONY TRINITRON)
H1_H2_180V_B+_COL_14V_ABL_NC_26V_NC_GND

14″ 6174Z-8006A (RCA)
B+110V_COL_6,5V_GND HT_HT_ABL_-12V_GND_180V_+12V

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
29″ JF0501-9185 (PHILIP)
BSC25-N2319
BSC25-N2911
COL_B+125V_180V_AFC_HT_8V_12V_ABL_45V_GND

21″ BSC24-01N4004U (SANKEN)
JF0501-19959
BSC25-0235A
BSC25-N0103
COL_B+115V_+14V_-14V_GND_HT_AFC_ABL_NC_180V
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n

FTK-21R011UN (Polytron)
JF0601-19577
FCM-20B061N
H_B+110_GND_180_NC_HT_NC_ABL_12_-12

BSC25-09N30D (China Brand)
BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313
BSC25-F1125A
BSC24-01N4001M
BSC24-01N4009
BSC25-3604TA
BSC25-Z2302
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-03DF
BSC25-1194
BSC25-1003B
BSC27-5B027
BSC29-0213A
H1_H_H2_B+110_H3_H4_GND_HT_ABL_AFC

6174V-6002U (LG)
6174V-6006V
6174V-8005C
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
H_180_B+110_GND_NC_24_NC_ABL_HT_AFC

BSC25-N0302ER (China Brand)
BSC22-0106
BSC25-05N1418
BSC25-05N2135C
BSC25-3504V, BSC25-N0112
H_B+110_NC_AFC_GND_HT_ABL_NP_180

6174V-8005C
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
6174V-6006V
6174V-6002U
H_180_B+110_GND_NC_24_NC_ABL_HT_AFC

FA143WJ (Sharp)
BSC25-0216F, FA135WJZZ
H_B+130_GND_24_16_AFC_185_GND_HT_ABL

FA135WJZZ Sharp
BSC25-0216F
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
FA143WJ
H_B+130_GND_24_NC_AFC_185_GND_HT_ABL
Digunakan pada tv : Sharp

BSC25-0216F ( Sharp)
FA135WJZZ
FA143WJ
H_B+130_GND_24_NC_AFC_185_GND_HT_ABL
Catatan : Pada chasis urutan kaki terbalik

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
F0229PE (Sharp)
FA061WJ-SA
BSC21-2037S
BSC21-2647S
BSC21-2651S
FA011WJB
H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL

FUY20B009 (Akari)
154-177B
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
154-064P
FCK-14B047
JF0501-1206
JF0501-91802
154-374A
6174V-6238L
FCM20B058
FCM14047
FCM20B009
6174V-6006D
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
6174Z-8003A
6174Z-8004R
H_180_B+110_GND_12_24_40_ABL_HT_AFC

BSC26-N2119 (LG)
TFB4122BD
TFB4125CH
6174V-6002G
H_180_B+110_GND_NC_24_GND_ABL_HT_AFC

persamaan flyback fcm 20b061n persamaan flyback fcm 20b061n
6174V-6002G (LG)
TFB4122BD
TFB4125CH
BSC26-N2119
H_180_B+110_GND_NC_24_GND_ABL_HT_AFC
Catatan : LG Chasis MC-994A

BSC25-N0112 (China Brand)
BSC22-0106
BSC25-05N1418
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
BSC25-05N2135C
BSC25-3504V
BSC25-0302ER
H_B+110_NC_AFC_GND_HT_ABL_NP_180_NP

FA011WJB (Sharp)
FA061WJ-SA
BSC21-2037S
BSC21-2647S
BSC21-2651S
persamaan flyback fcm 20b061n informational persamaan flyback fcm 20b061n
F0229PE
H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL

BSC21-2651S (Sharp)
FA061WJ-SA
BSC21-2037S
BSC21-2647S
FA011WJB
F0119PE
H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

BSC21-2647S (Sharp)
FA061WJ-SA
BSC21-2037S
BSC21-2651S
FA011WJB
FO229PE
H_B+130_GND_24_12_AFC_180_GND_HT_ABL

6174Z-8005A (LG)
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
H_185V_B+115V_GND_16V_NC_45V_ABL_HT_AFC

6174Z-8005E (LG GOLDEN EYE)
H_185V_B+115V_GND_16V_NC_45V_ABL_HT_AFC

JF0501-19577 (POLYTRON)
COL_B+115V_GND_NC/VIDEO1_185V/VIDEO2_HT_NC/25V VERT_BCL/ABL/_+12V_-12V(H.sync)

JF0501-19539 (Polytron)
COL_B+115V_GND_VIDEO1_VIDEO2_HT_25V_BCL_+12V_-12V(H.SYNC)
persamaan flyback fcm 20b061n best of persamaan flyback fcm 20b061n

JF0501-19584
JF0501-19577
JF0501-19539
FCM20B061N
COL_B+115V_GND_NC/VIDEO1_185V/VIDEO2_HT_NC/25V VERT_BCL/ABL/_+12V_-12V(H.sync)

TOSHIBA
TFB4067BD (14 INCHI)
TFB4125CH (21 INCHI)
persamaan flyback fcm 20b061n check more persamaan flyback fcm 20b061n
TFB4231AG
TFB4086A (29 INCHI)
TFB4132EY (29 INCHI)
TFB4132DY(29 INCHI)
COL_B+115V_185V_GND_NC_24V_12V_ABL_HEATER_AFC

TFB4229AG
COL_B+115V_180V_GND_-12V_+12V_12V_ABL_HEATER_AFC
persamaan flyback fcm 20b061n

Download Warkop Reborn Part 2

Abg Ngentot Blogspot